Regulamin  Paweł Zieliński

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.ORGANIZATOREM szkolenia jest “Huzar” Szkolenie Psów Paweł Zieliński
os. Oświecenia 13/3

61-205 Poznań

NIP 7821240016

2. PROWADZĄCY ZAJĘCIA - INSTRUKTOR: Paweł Zieliński -  więcej o mnie - http://www.pawelzielinski.pl/o-mnie

3. MIEJSCE ZAJĘĆ: Plac treningowy Mieczewo k. Kórnika

Zajęcia odbywają się w formie plenerowej

4. UCZESTNIKIEM jest osoba zgłoszona jako Uczestnik, przebywająca na placu treningowym z psem. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

5. ZAMAWIAJĄCY: jest osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika i jego psa drogą on-line poprzez formularz zgłoszeniowy

6. ZGŁOSZENIE: zgłoszenie na kurs odbywa się drogą on-line - poprzez formularz dostępny na stronie www.pawelzielinski.pl

Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. PŁATNOŚĆ: płatność za udział w kursie należy uiścić w całości w  ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.

8. REZYGNACJA Z KURSU: W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Istnieje możliwość odbycia kursu w innym terminie podanym przez Organizatora.

9. O ilości kursantów decyduje Organizator.

10. Zajęcia grupowe przeznaczone są dla psów, które nie są wysoce agresywne ani skrajnie lękliwe w stosunku do psów lub/i ludzi.

11. ZAKRES SZKOLENIA: Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie formalności  w zawartym regulaminie daje uczestnikowi prawo do udziału w kursie oraz otrzymania niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktyczniej- zgodnie z zakresem szkolenia. Zakres szkolenia obejmuje:

 • budowanie więzi i relacji
 • podstawy kynologii (świadomość funkcjonowania psów i interpretacja psich zachowań)
 • nauka zabawy (które zabawy są najlepsze i jak je wprowadzać)
 • elementy posłuszeństwa (przywołanie, chodzenie, siadanie i leżenie na komendę)
 • elementy sprawności (pokonywanie przeszkód)
 • podstawy pracy węchowej
 • więzi i relacji
 • podstawy kynologii (świadomość funkcjonowania psów i interpretacja psich zachowań)
 • nauka zabawy (które zabawy są najlepsze i jak je wprowadzać)
 • elementy posłuszeństwa (przywołanie, chodzenie, siadanie i leżenie na komendę)
 • elementy sprawności (pokonywanie przeszkód)

12. NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA PODCZAS ZAJĘĆ: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi nieobecności Uczestnika w danym terminie zajęć, istnieje możliwość odrobienia zajęcia w ilości nie większej niż jedno spotkanie, w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

13. Zabrania się całkowitego rejestrowania audio - wizualnego zajęć !

 

II. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZED I NA ZAJĘCIACH

1. Miejsce parkingowe  na terenie zajęć jest przeznaczone tylko dla Uczestników szkolenia.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Instruktora

3. Na  pierwszych zajęciach okazuje się Instruktorowi książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. Pies przed przystąpieniem do zajęć powinien być tydzień wcześniej odrobaczony co powinno być odnotowane w książeczce zdrowia.

4. Na zajęciach obowiązuje zakaż używania kolczatki, obroży elektrycznej, obroży zaciskowej  oraz smyczy typu flexi. Psy powinny mieć obrożę i/lub szelki oraz smycz taśmową ok. 3 metrową.

5. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.

6. Zajęcia rozpoczynają się  punktualnie. Należy przyjść przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

7. Od Uczestnika oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

8. Podczas zajęć zabrania się podchodzenia do psów innych Uczestników bez zgody Instruktora

9. Podczas zajęć  Uczestnik zobowiązany jest trzymać swojego psa na smyczy, Zwolnienie psa ze smyczy tylko na wyraźne polecenie  Instruktora.

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników.

11. Zabrania się stosowania przemocy werbalnej w stosunku do własnego psa, innych Uczestników oraz ich psów. W takim przypadku Instruktor ma prawo usunąć Uczestnika wraz z psem  z pojedynczych lub wszystkich zajęć. Pieniądze za te zajęcia nie zostaną zwrócone.

12. Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

13. Uczestnik podczas zajęć zapewnia swojemu psu smakołyki treningowe oraz wodę do picia.

14. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Uczestników szkolenia lub przez psy Uczestników szkolenia na placu treningowym jak i poza nim.

 

III. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

1.Organizator szkolenia “Huzar” Szkolenie Psów Paweł Zieliński
zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, jednocześnie zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia.

2.W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny termin wyznaczony przez Organizatora.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku swojego PSA podczas zajęć, oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i filmów na stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych w celu promocji działalności Organizatora.

 

W przypadku do niestosowania się do niniejszego regulaminu ( art. 431§1 KC ), stwarzania zagrożenia dla osób trzecich i innych psów, bądź nieetycznego traktowania swojego psa, Instruktor ma prawo usunąć Uczestnika wraz z psem  z pojedynczych zajęć lub całego kursu  bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za cały kurs. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za uiszczony kurs.